شگفتی بویایی حیوانات

شگفتی های بویایی

آیا میدانستید حیوانات بوهایی را استشمام میکنند که آدم ها نمیتوانند آن ها را تشخیص بدهند .
سگ ها ، گربه ها و اسب ها افراد را با رایحه آن ها میتوانند تشخیص بدهند .
مثلا خرس ها از کیلومترها دورتر میتوانند بوی غذا را حس کنند .
کوسه ها در آب کمی خون باشه میتوانند از کیلومترها دورتر بوی خون در آب را حس کنند .
پرنده ها از طریق حس بویایی دور دنیا را سفر میکنند ولی راه خودشون را در سالهای بعد گم نمیکنند .
مارها نیششون را در زمان یک نانو ثانیه بیرون می آورند و با این روش مسیر و بوی طعمه را ردیابی میکنند

The olfactory wonders

Did you know that animals inhale odors that people can not recognize them .
Dogs , cats and horses people can be identified by their scent .
For example, bears can smell food from miles away .
Sharks in the water are a little bloody can be miles away feel the smell of blood in the water .
Birds travel around the world through their sense of smell but they do not lose their way in the years to come .
Snakes bite in a nanosecond and with this method, they track the path and smell of the prey .

finaladmin